شماره حساب ها


« تمامی حساب ها به نام حسین غریب نوازلی می باشد »
بانک کشاورزی

شماره حساب

شماره کارت

500418724

6037701183270542

بانک ملت

حساب

کارت

5623079826

6104337841694571

بانک صادرات

حساب

کارت

0111185662007

6037697431332748

 
به جمع مشتریان زدگیگ بپیوندید !